Gajaliget

FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

 

A SHOCK Technológiai Szolgáltató Kft. nemzetközi hírű szakértői megvizsgálták a Gaja Liget Teraszház területén fellépő mágneses erőteret. Az épülő Teraszházban, illetve a házat körülvevő telken a dolgozóknak semmiféle panaszuk nem volt. A beruházó – a leendő lakók megnyugtatására - azonban még a lakások átadását megelőzően független szakértők véleményét kérte.

 

A SHOCK Kft. szakértői 2009. január 20-án és 2009. február 5-én helyszíni méréseket végeztek. A mérések célja az volt, hogy a terület közvetlen szomszédságában található Székesfehérvár-Nyugat 120/10 kV-os alállomás (120.000 voltból 10.000 voltot előállító, azaz nagyfeszültségű / középfeszültségű állomás), továbbá az érintett területen a földben áthaladó kábelek okoznak-e bármilyen káros, illetve veszélyes hatást. A nagyfeszültség az alállomáshoz a Teraszházzal ellentétes oldalon elhelyezkedő 120.000 voltos távvezetéken érkezik. A középfeszültség az alállomásból 10.000 voltos, földben elhelyezett kábeleken halad tovább. (1 kV = 1 kilovolt = 1.000 V = 1 ezer volt) A vizsgálat során a SHOCK Kft. figyelembe vette a hatályos hazai szabványokat és előírásokat, de támaszkodott az új európai szabványokra (EN), valamint a nemzetközi (IEC) és a mértékadó külföldi nemzeti szabványokra és előírásokra is. A SHOCK Kft. felhasználta nemzetközi hírű szakértőinek legújabb kutatási eredményeit, hazai és külföldi gyakorlati tapasztalatait és a szakterület legújabb külföldi eredményeit. A helyszíni mérések eredményeit “Szakértői tanulmány”-ban mutatta be, majd a vonatkozó hazai és nemzetközi szabványok, előírások és ajánlások tükrében értékelte a mért mágneses erőtér értékeket.

 

A környezetünkben természetes vagy mesterséges hatások következtében kialakuló villamos, mágneses és elektromágneses erőterek hatásaival az elektromágneses környezetvédelem foglalkozik. Ezek az erőterek hatnak az élő szervezetekre (biológiai hatások), de az egyes berendezések egymást is zavarhatják (elektromágneses kompatibilitás = EMC = ElectroMagnetic Compatibility).

 

A berendezéseknek a hálózati frekvenciás mágneses (50 Hz-es) erőtérrel szembeni zavartűrés értékeire az MSZ EN 61000-4-8 EMC alapszabvány (Magyar Szabvány és Európai Uniós Norma) különböző szinteket ad meg. Tartósan fennálló mágneses erőtérre – legszigorúbb értékként – a szabvány az 1.26 µT mágneses indukciót adja meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy adott környezetben a mágneses erőtér értéke nem haladja meg az 1.26 µT értéket, akkor valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható berendezésnek (így a számítógépek hagyományos, elektronsugaras monitorainak és a hagyományos színes televízióknak is) zavaroktól mentesen kell működni. (1 µT = 1 mikro Tesla, azaz az 1 T = 1 Tesla milliomodrésze).

 

Az erőterek biológiai hatásaival kapcsolatban sokéves nemzetközi összefogással és ellenőrzéssel lefolytatott kutatások eredményeire támaszkodva – nemzetközi egyetértés alapján – a nemzetközi szervezetek ajánlásokat fogalmaztak meg a tudomány jelenlegi állása alapján a lakosságra még biztosan megengedhető értékekre vonatkozóan. A nem-ionizáló sugárzások sugárvédelmét és a megengedhető szintekre, korlátokra vonatkozó nemzetközi ajánlásokat a Nem-ionizáló Sugárvédelem Nemzetközi Bizottsága (angol rövidítéssel ICNIRP) és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO = World Health Organization) közösen készíti és adja ki. Az előbbiek szerint megfogalmazott valamennyi ajánlás közül a legszigorúbb érték a lakosság számára a teljes testre, korlátlan ideig megengedhető érték. Ez a legújabb WHO állásfoglalás alapján 100 µT.

 

A SHOCK Kft. a Gaja Liget Teraszház földszintjéről, az I. és a II. emeletéről (szerkezetkész állapotban), továbbá a tervezett telekhatáron belüli területről részletes mágneses indukció térképet készített. A mérési eredményekből kiolvasható, hogy a mágneses indukció még maximális terhelés esetén is az épület valamennyi szintjén, azoknak teljes területén messze alatta marad az emberi tartózkodásra megadott legszigorúbb nemzetközi ajánlás értékének, és nem haladja meg a legérzékenyebb monitorokra előírt határértéket sem. Egyértelmű, hogy ugyanez igaz a kerítésen belüli teljes hasznos alapterületre is.

 

A méréskor 11 db 10 kV-os kábel haladt át a Teraszházhoz tartozó telek területén, és két ponton 1,5 m távolságra megközelítette az épület külső falát. A kábel közvetlen nyomvonalán mért mágneses indukció értéke jóval a határértékek alatt volt.

 

Összességében megállapítható, hogy átlagos villamos terhelés mellett a Teraszház területén a mért 50 Hz-es és felharmonikus mágneses erőtér értékei nagyságrendekkel (2-3-4 nagyságrenddel) kisebbek a nemzetközileg elfogadott legszigorúbb értékeknél (a WHO által a lakosságra – napi 24 órás tartózkodásra – megadott 100 µT határértéknél).